Napisz do nas

Jeżeli masz pytania zachęcamy do skontaktowania się z nami. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy lub skorzystaj z naszej infolinii.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka S.A., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka S.A.. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
- Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;
adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.


Dane kontaktowe

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Siedziba: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23

Administracja: 39-207 Brzeźnica ul. Dębicka 44

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000060537

NIP: 818-14-33-438

Kapitał zakładowy: 12 617 778 zł

Dołącz do nas!

Dołącz do nas!

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe.
Nasi eksperci czekają właśnie na Ciebie!

Zaloguj

Menu Zawodowca - prawy sidebar